Wheat Ridge
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ
พื้นที่9.55 ตร.ไมล์
ประชากร30,179 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย14,592 (48.4%)
ประชากรหญิง15,587 (51.6%)
อายุมัธยฐาน43.7
รหัสไปรษณีย์80033, 80034
รหัสโทรศัพท์303, 720

แผนที่แบบโต้ตอบ

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Wheat Ridge, รัฐโคโลราโด

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
80033Wheat Ridgeรัฐโคโลราโด23,2218.53 ตร.ไมล์
80034Wheat Ridgeรัฐโคโลราโด

ข้อมูลสถิติประชากรของ Wheat Ridge, รัฐโคโลราโด

ประชากร30,179
ความหนาแน่นของประชากร3,160 / mi²
ประชากรชาย14,592 (48.4%)
ประชากรหญิง15,587 (51.6%)
อายุมัธยฐาน43.7
อายุมัธยฐานเพศชาย41.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.9
ธุรกิจใน Wheat Ridge, รัฐโคโลราโด4,375
ประชากร (1975)16,067
ประชากร (2000)29,854
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +87.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +1.1%

Wheat Ridge

Wheat Ridge is a Home Rule Municipality located in Jefferson County, Colorado, United States. Wheat Ridge is a western suburb of Denver. The Wheat Ridge Municipal Center is approximately 5 miles (8 km) west-northwest of the Colorado State Capitol in ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Wheat Ridge

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Arvadaรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกา106,43372030380001800028000380004เพิ่มเติม
Berkleyรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกา11,20780212
Lakewoodรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกา142,98080214802158022580226เพิ่มเติม
Westminsterรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกา106,11430372080021800238003080031เพิ่มเติม