New Albany
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน New Albany

ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่11.7 ตร.ไมล์
ประชากร8,379 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย4,134 (49.3%)
ประชากรหญิง4,245 (50.7%)
อายุมัธยฐาน37.8
รหัสไปรษณีย์43054
รหัสโทรศัพท์614

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน New Albany, รัฐโอไฮโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
43054New Albanyรัฐโอไฮโอ20,63320.34 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ New Albany, รัฐโอไฮโอ

ประชากร8,379
ความหนาแน่นของประชากร716.2 / mi²
ประชากรชาย4,134 (49.3%)
ประชากรหญิง4,245 (50.7%)
อายุมัธยฐาน37.8
อายุมัธยฐานเพศชาย37.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.1
ธุรกิจใน New Albany, รัฐโอไฮโอ1,313
ประชากร (1975)7,582
ประชากร (2000)7,479
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +10.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +12%

New Albany

New Albany is a city in Franklin and Licking counties in the U.S. state of Ohio, just northeast of the state capital of Columbus. Most of the city is located in Franklin County; only a small portion extends into adjacent Licking County. The populatio..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย New Albany

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Blacklickรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา61443004
Gahannaรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา33,24843230
Harlemรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา43082
Summit Stationรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา61443073