Mansfield
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่30.92 ตร.ไมล์
ประชากร46,740 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย24,712 (52.9%)
ประชากรหญิง22,028 (47.1%)
อายุมัธยฐาน39.2
รหัสไปรษณีย์44901, 44902, 44903 (4 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์419, 567

แผนที่แบบโต้ตอบ

(7) รหัสไปรษณีย์ ใน Mansfield, รัฐโอไฮโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
44901Mansfieldรัฐโอไฮโอ1,8990.112 ตร.ไมล์
44902Mansfieldรัฐโอไฮโอ5,3061.871 ตร.ไมล์
44903Mansfieldรัฐโอไฮโอ26,193117.8 ตร.ไมล์
44904Mansfieldรัฐโอไฮโอ13,62152.02 ตร.ไมล์
44905Mansfieldรัฐโอไฮโอ13,38812.73 ตร.ไมล์
44906Mansfieldรัฐโอไฮโอ16,37420.82 ตร.ไมล์
44907Mansfieldรัฐโอไฮโอ13,8707.8 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Mansfield, รัฐโอไฮโอ

ประชากร46,740
ความหนาแน่นของประชากร1,511 / mi²
ประชากรชาย24,712 (52.9%)
ประชากรหญิง22,028 (47.1%)
อายุมัธยฐาน39.2
อายุมัธยฐานเพศชาย36.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.6
ธุรกิจใน Mansfield, รัฐโอไฮโอ5,249
ประชากร (1975)41,573
ประชากร (2000)50,028
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +12.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -6.6%

Mansfield

Mansfield is a city in and the county seat of Richland County, Ohio, United States. Located midway between Columbus and Cleveland via Interstate 71, it is part of Northeast Ohio and North-central Ohio regions in the western foothills of the Allegheny..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Mansfield