Sankt Gallen
เมืองใกล้เคียง
สวิตเซอร์แลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่18 ตร.กม.
ประชากร67,896 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย32,991 (48.6%)
ประชากรหญิง34,905 (51.4%)
อายุมัธยฐาน39.6
รหัสไปรษณีย์9000, 9001, 9004 (20 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์71

แผนที่แบบโต้ตอบ

(23) รหัสไปรษณีย์ ใน Sankt Gallen, รัฐซังท์กาลเลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
9000Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน30,4638.7 ตร.กม.
9001Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9004Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9006Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9007Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9008Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน8,0391.796 ตร.กม.
9009Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9010Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน3,8533.187 ตร.กม.
9011Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน2,9388.6 ตร.กม.
9013Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9014Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน9,0563.124 ตร.กม.
9016Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน9,6014.782 ตร.กม.
9020Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9022Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9023Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9024Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9026Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9027Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9028Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9029Sankt Gallenรัฐซังท์กาลเลิน
9300รัฐซังท์กาลเลิน9,26511.6 ตร.กม.
9301รัฐซังท์กาลเลิน
9303รัฐซังท์กาลเลิน

ข้อมูลสถิติประชากรของ Sankt Gallen, รัฐซังท์กาลเลิน

ประชากร67,896
ความหนาแน่นของประชากร3,770 / km²
ประชากรชาย32,991 (48.6%)
ประชากรหญิง34,905 (51.4%)
อายุมัธยฐาน39.6
อายุมัธยฐานเพศชาย37.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.5
ธุรกิจใน Sankt Gallen, รัฐซังท์กาลเลิน9,014
ประชากร (1975)62,747
ประชากร (2000)63,167
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +8.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +7.5%

Sankt Gallen

St. Gallen, or sometimes Sankt Gallen ( Sankt Gallen ; English: St Gall; French: Saint-Gall; Italian: San Gallo; Romansh: Son Gagl) is the capital of the canton of St. Gallen in Switzerland. It evolved from the hermitage of Saint Gall, founded in the..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Sankt Gallen