Morrens
เมืองใกล้เคียง
สวิตเซอร์แลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Morrens

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่3.675 ตร.กม.
ประชากร1,053 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย514 (48.8%)
ประชากรหญิง539 (51.2%)
อายุมัธยฐาน42.4
รหัสไปรษณีย์1054

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Morrens, Canton de Vaud

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
1054MorrensCanton de Vaud1,0533.675 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Morrens, Canton de Vaud

ประชากร1,053
ความหนาแน่นของประชากร286.5 / km²
ประชากรชาย514 (48.8%)
ประชากรหญิง539 (51.2%)
อายุมัธยฐาน42.4
อายุมัธยฐานเพศชาย42.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.2
ประชากร (1975)844
ประชากร (2000)940
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +24.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +12%

Morrens

Morrens is a municipality in the district of Gros-de-Vaud in the canton of Vaud in Switzerland.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Morrens

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
CheseauxCanton de Vaudสวิตเซอร์แลนด์3,94610331039
CugyCanton de Vaudสวิตเซอร์แลนด์1053
DaillensCanton de Vaudสวิตเซอร์แลนด์66713101320
MexCanton de Vaudสวิตเซอร์แลนด์1031