Luzern
เมืองใกล้เคียง
สวิตเซอร์แลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่42 ตร.กม.
ประชากร142,674 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย68,985 (48.4%)
ประชากรหญิง73,689 (51.6%)
อายุมัธยฐาน41.8
รหัสไปรษณีย์6000, 6002, 6003 (16 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์41

แผนที่แบบโต้ตอบ

(19) รหัสไปรษณีย์ ใน Luzern, Kanton Luzern

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
6000LuzernKanton Luzern
6002LuzernKanton Luzern
6003LuzernKanton Luzern9,2612.286 ตร.กม.
6004LuzernKanton Luzern11,4442.275 ตร.กม.
6005LuzernKanton Luzern20,1836.7 ตร.กม.
6006LuzernKanton Luzern17,3879.3 ตร.กม.
6007LuzernKanton Luzern
6008LuzernKanton Luzern
6009LuzernKanton Luzern
6011Kanton Luzern
6014LuzernKanton Luzern12,59511.9 ตร.กม.
6015LuzernKanton Luzern7,5511.997 ตร.กม.
6020Kanton Luzern21,7349.8 ตร.กม.
6021Kanton Luzern
6030Kanton Luzern11,4518.3 ตร.กม.
6031Kanton Luzern
6043Kanton Luzern5,8007 ตร.กม.
6045Kanton Luzern7,06315.5 ตร.กม.
6048HorwKanton Luzern11,65510.8 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Luzern, Kanton Luzern

ประชากร142,674
ความหนาแน่นของประชากร3,394 / km²
ประชากรชาย68,985 (48.4%)
ประชากรหญิง73,689 (51.6%)
อายุมัธยฐาน41.8
อายุมัธยฐานเพศชาย40.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง43.1
ธุรกิจใน Luzern, Kanton Luzern10,514
ประชากร (1975)121,958
ประชากร (2000)130,915
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +17%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +9%

Luzern

Lucerne (/ˌluːˈsɜːrn/; German: Luzern, [luˈtsɛrn]; French: Lucerne, [lysɛʁn]; Italian: Lucerna, [luˈtʃɛrna]; Romansh: Lucerna; Lucerne Swiss-German: Lozärn) is a city in central Switzerland, in the German-speaking portion of the country. Lucerne is t..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Luzern