Le Mont-sur-Lausanne
เมืองใกล้เคียง
สวิตเซอร์แลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Le Mont-sur-Lausanne

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่9 ตร.กม.
ประชากร5,537 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,700 (48.8%)
ประชากรหญิง2,837 (51.2%)
อายุมัธยฐาน41.1
รหัสไปรษณีย์1052

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Le Mont-sur-Lausanne, Canton de Vaud

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
1052Le Mont-sur-LausanneCanton de Vaud7,7359.8 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Le Mont-sur-Lausanne, Canton de Vaud

ประชากร5,537
ความหนาแน่นของประชากร613.4 / km²
ประชากรชาย2,700 (48.8%)
ประชากรหญิง2,837 (51.2%)
อายุมัธยฐาน41.1
อายุมัธยฐานเพศชาย40.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.9
ธุรกิจใน Le Mont-sur-Lausanne, Canton de Vaud634
ประชากร (1975)3,949
ประชากร (2000)4,720
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +40.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +17.3%

Le Mont-sur-Lausanne

Le Mont-sur-Lausanne is a municipality in the district of Lausanne in the canton of Vaud in Switzerland. is a suburb of the city of Lausanne.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Le Mont-sur-Lausanne

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
ChavannesCanton de Vaudสวิตเซอร์แลนด์5,45410201024
CheseauxCanton de Vaudสวิตเซอร์แลนด์3,94610331039
CugyCanton de Vaudสวิตเซอร์แลนด์1053
MorrensCanton de Vaudสวิตเซอร์แลนด์1054