(9) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดยโสธร

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดยโสธร
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่4,161.7 ตร.กม.
ประชากร443,450 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย219,059 (49.4%)
ประชากรหญิง224,392 (50.6%)
อายุมัธยฐาน34.8
รหัสไปรษณีย์35000, 35110, 35120 (6 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์45
เมือง8

(9) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดยโสธร

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
35000เทศบาลเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร21,643
35110อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร
35120อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร
35130อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร
35140อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร
35150อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร
35160อำเภอค้อวังจังหวัดยโสธร
35170อำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร
35180จังหวัดยโสธร

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดยโสธร

ประชากร443,450
ความหนาแน่นของประชากร106.6 / km²
ประชากรชาย219,059 (49.4%)
ประชากรหญิง224,392 (50.6%)
อายุมัธยฐาน34.8
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.7
ธุรกิจใน จังหวัดยโสธร4,476
ประชากร (1975)579,089
ประชากร (2000)578,415
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -23.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -23.3%

จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย จัดตั้งโดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 อันให้แยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่า..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดยโสธร