(395) รหัสไปรษณีย์ ใน Judeţul Sălaj

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Judeţul Sălaj
ช่วงเวลาเวลายุโรปตะวันออก
พื้นที่3,864.1 ตร.กม.
ประชากร200,281 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย97,472 (48.7%)
ประชากรหญิง102,809 (51.3%)
อายุมัธยฐาน40.7
รหัสไปรษณีย์447157, 450001, 450002 (392 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์260, 360
เมือง147
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
450006 - 450167Crişeni104
450006 - 450167Zalău111
457061 - 457066Dumuslău2
457179 - 457183Baica4
457290 - 457292Rus2
457333 - 457336Moiad2

(395) รหัสไปรษณีย์ ใน Judeţul Sălaj

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
447157MineuJudeţul Sălaj418
450001Judeţul Sălaj
450002Judeţul Sălaj
450006ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450007ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450008ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450009ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450010ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450011ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450012ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450015ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450016ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450017ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450018ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450019ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450020ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450021ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450025ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450026ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450027ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450030ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450031ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450032ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450033ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450034ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450035ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450036ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450037ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450038ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450041ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450042ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450043ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450044ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450045ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450046ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450047ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450052ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450053ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450054ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450055ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450056ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450058ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450059ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450060ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450061ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450062ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450066ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450067ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450068ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450069ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450070ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450074ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450075ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450076ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450077ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450081ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450082ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450083ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450084ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450086ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450090ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450091ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450092ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450093ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450097ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450098ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450099ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450103ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450104ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450108ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450109ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450110ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450111ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450112ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450113ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450116ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450117ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450118ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450119ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450121ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450122ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450123ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450124ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450125ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450126ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450127ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450128ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450129ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450130ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450131ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450132ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450135ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450136ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450137ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450141ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450142ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450143ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450144ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450145ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450146ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450151ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450152ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450153ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450154ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450155ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450158ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450159ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450160ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450161ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450162ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450163ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450164ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450166ZalăuJudeţul Sălaj63,232
450167ZalăuJudeţul Sălaj63,232
455100Cehu SilvanieiJudeţul Sălaj
455101Horoatu CehuluiJudeţul Sălaj241
455103Judeţul Sălaj
455200JibouJudeţul Sălaj11,183
455201CuceuJudeţul Sălaj539
455202Judeţul Sălaj
455203Judeţul Sălaj
455204Judeţul Sălaj
455300Şimleu SilvanieiJudeţul Sălaj15,721
455301Judeţul Sălaj
455302CeheiJudeţul Sălaj1,038
455303PustaJudeţul Sălaj1,312
457005AgrijJudeţul Sălaj1,374
457006Judeţul Sălaj
457010AlmaşuJudeţul Sălaj2,801
457011Judeţul Sălaj
457012Judeţul Sălaj
457013JebucuJudeţul Sălaj333
457014Judeţul Sălaj
457016PetrinzelJudeţul Sălaj228
457017SfărașJudeţul Sălaj180
457018Judeţul Sălaj
457019Judeţul Sălaj
457020Judeţul Sălaj
457021CiocmaniJudeţul Sălaj748
457022Judeţul Sălaj
457023Judeţul Sălaj
457024Judeţul Sălaj
457025BălanJudeţul Sălaj4,050
457027ChendreaJudeţul Sălaj1,001
457028Judeţul Sălaj
457030BănişorJudeţul Sălaj2,385
457031Judeţul Sălaj
457032PeceiuJudeţul Sălaj1,208
457035BenesatJudeţul Sălaj1,737
457036Judeţul Sălaj
457037Judeţul Sălaj
457040BobotaJudeţul Sălaj3,950
457041DerșidaJudeţul Sălaj1,910
457042ZalnocJudeţul Sălaj725
457045BocşaJudeţul Sălaj3,394
457046Judeţul Sălaj
457047Judeţul Sălaj
457048Judeţul Sălaj
457050BuciumiJudeţul Sălaj2,776
457051BodiaJudeţul Sălaj339
457052Judeţul Sălaj
457053Judeţul Sălaj
457054Răstolțu DeșertJudeţul Sălaj418
457056Judeţul Sălaj
457060CamărJudeţul Sălaj1,855
457061DumuslăuJudeţul Sălaj168
457065CarastelecJudeţul Sălaj1,133
457066DumuslăuJudeţul Sălaj168
457070ChieşdJudeţul Sălaj2,577
457071Sighetu SilvanieiJudeţul Sălaj600
457072Sighetu SilvanieiJudeţul Sălaj600
457075CizerJudeţul Sălaj2,420
457076Judeţul Sălaj
457077Judeţul Sălaj
457080CoşeiuJudeţul Sălaj1,298
457081ArchidJudeţul Sălaj523
457082ChilioaraJudeţul Sălaj388
457085CrasnaJudeţul Sălaj6,233
457086HuseniJudeţul Sălaj524
457087MarinJudeţul Sălaj1,199
457088RatinJudeţul Sălaj410
457090CreacaJudeţul Sălaj2,987
457091Judeţul Sălaj
457092BrebiJudeţul Sălaj614
457093Judeţul Sălaj
457094CigleanJudeţul Sălaj210
457096JacJudeţul Sălaj823
457097Judeţul Sălaj
457098Judeţul Sălaj
457099JacJudeţul Sălaj823
457100CristolţJudeţul Sălaj1,516
457101Judeţul Sălaj
457102Judeţul Sălaj
457103Judeţul Sălaj
457105CrişeniJudeţul Sălaj2,390
457106CrişeniJudeţul Sălaj2,390
457107HerecleanJudeţul Sălaj3,685
457110CuzăplacJudeţul Sălaj1,999
457111StoboruJudeţul Sălaj43
457112Judeţul Sălaj
457113Judeţul Sălaj
457114PetrinduJudeţul Sălaj597
457116Judeţul Sălaj
457117StoboruJudeţul Sălaj43
457118Judeţul Sălaj
457120DobrinJudeţul Sălaj1,736
457121Judeţul Sălaj
457122Judeţul Sălaj
457123Judeţul Sălaj
457124Judeţul Sălaj
457126VerveghiuJudeţul Sălaj454
457130DraguJudeţul Sălaj1,545
457131AdalinJudeţul Sălaj253
457132PădurișJudeţul Sălaj56
457133UgruțiuJudeţul Sălaj126
457134Judeţul Sălaj
457135Fildu de JosJudeţul Sălaj1,542
457136Fildu de MijlocJudeţul Sălaj522
457137Fildu de SusJudeţul Sălaj525
457138TetișuJudeţul Sălaj398
457140GâlgăuJudeţul Sălaj838
457141Judeţul Sălaj
457142Judeţul Sălaj
457143ChizeniJudeţul Sălaj141
457144DobrocinaJudeţul Sălaj195
457146Judeţul Sălaj
457147Judeţul Sălaj
457148Judeţul Sălaj
457150GârbouJudeţul Sălaj2,402
457151Judeţul Sălaj
457152Judeţul Sălaj
457153Judeţul Sălaj
457154Judeţul Sălaj
457156Judeţul Sălaj
457157Judeţul Sălaj
457160HalmăşdJudeţul Sălaj2,578
457161Judeţul Sălaj
457162Judeţul Sălaj
457163DrighiuJudeţul Sălaj567
457164FufezJudeţul Sălaj30
457165HerecleanJudeţul Sălaj3,685
457166Judeţul Sălaj
457167Judeţul Sălaj
457168DioșodJudeţul Sălaj1,129
457169Judeţul Sălaj
457171Recea MicăJudeţul Sălaj213
457175HidaJudeţul Sălaj3,083
457176BaicaJudeţul Sălaj173
457177MiluaniJudeţul Sălaj136
457178PădurișJudeţul Sălaj56
457179BaicaJudeţul Sălaj173
457181BaicaJudeţul Sălaj173
457182PădurișJudeţul Sălaj56
457183BaicaJudeţul Sălaj173
457185Horoatu CrasneiJudeţul Sălaj2,789
457186Judeţul Sălaj
457187StârciuJudeţul Sălaj1,149
457188ȘeredeiuJudeţul Sălaj478
457190IleandaJudeţul Sălaj2,546
457191Judeţul Sălaj
457192Bizușa BăiJudeţul Sălaj76
457193Judeţul Sălaj
457194DolheniJudeţul Sălaj179
457196LuminișuJudeţul Sălaj132
457197Judeţul Sălaj
457198Judeţul Sălaj
457199Perii VaduluiJudeţul Sălaj188
457201Judeţul Sălaj
457202Judeţul Sălaj
457203Judeţul Sălaj
457204Judeţul Sălaj
457210IpJudeţul Sălaj3,833
457211Cosniciu de JosJudeţul Sălaj
457212Cosniciu de SusJudeţul Sălaj414
457213ZăuanJudeţul Sălaj1,163
457214ZăuanJudeţul Sălaj1,163
457215Judeţul Sălaj
457216CiulaJudeţul Sălaj186
457217Judeţul Sălaj
457218CuciulatJudeţul Sălaj278
457219LemniuJudeţul Sălaj518
457221Judeţul Sălaj
457222Judeţul Sălaj
457223Judeţul Sălaj
457224Judeţul Sălaj
457225Judeţul Sălaj
457226CormenișJudeţul Sălaj244
457227Judeţul Sălaj
457228Judeţul Sălaj
457229Valea LozneiJudeţul Sălaj337
457230MarcaJudeţul Sălaj2,890
457231Judeţul Sălaj
457232Marca HutaJudeţul Sălaj80
457233PorțJudeţul Sălaj330
457234Judeţul Sălaj
457235MăerişteJudeţul Sălaj3,436
457236CriștelecJudeţul Sălaj659
457237Judeţul Sălaj
457238MăerişteJudeţul Sălaj3,436
457239Judeţul Sălaj
457241Uileacu ȘimleuluiJudeţul Sălaj516
457245Meseşenii de JosJudeţul Sălaj3,017
457246AghireșJudeţul Sălaj1,196
457247FetindiaJudeţul Sălaj125
457248Meseșenii de SusJudeţul Sălaj987
457250MirşidJudeţul Sălaj2,246
457251Judeţul Sălaj
457252Moigrad-PorolissumJudeţul Sălaj516
457253Judeţul Sălaj
457255NăpradeaJudeţul Sălaj2,961
457256CheudJudeţul Sălaj920
457257Judeţul Sălaj
457258Judeţul Sălaj
457259Judeţul Sălaj
457260NuşfalăuJudeţul Sălaj5,436
457261BilghezJudeţul Sălaj493
457262BoghișJudeţul Sălaj1,533
457263Judeţul Sălaj
457265PericeiJudeţul Sălaj2,785
457266Judeţul Sălaj
457267Periceiu MicJudeţul Sălaj43
457268Judeţul Sălaj
457270PlopişJudeţul Sălaj2,731
457272Judeţul Sălaj
457275Poiana BlenchiiJudeţul Sălaj1,311
457276Judeţul Sălaj
457277GostilaJudeţul Sălaj601
457278Judeţul Sălaj
457280Judeţul Sălaj
457281Judeţul Sălaj
457282Judeţul Sălaj
457283Judeţul Sălaj
457284Poarta SălajuluiJudeţul Sălaj429
457286Judeţul Sălaj
457290RusJudeţul Sălaj2,608
457291Judeţul Sălaj
457292RusJudeţul Sălaj2,608
457293Judeţul Sălaj
457294ȘimișnaJudeţul Sălaj1,095
457295SălăţigJudeţul Sălaj3,094
457296Judeţul Sălaj
457297DejaJudeţul Sălaj1,252
457298MineuJudeţul Sălaj418
457299Judeţul Sălaj
457300SâgJudeţul Sălaj851
457301Judeţul Sălaj
457302MalJudeţul Sălaj1,150
457303Judeţul Sălaj
457304SâgJudeţul Sălaj851
457305Sânmihaiu AlmaşuluiJudeţul Sălaj1,758
457306BercJudeţul Sălaj
457307MierțaJudeţul Sălaj242
457310Someş-OdorheiJudeţul Sălaj2,993
457311Judeţul Sălaj
457312DomninJudeţul Sălaj473
457313Judeţul Sălaj
457314Judeţul Sălaj
457315SurducJudeţul Sălaj3,934
457316Judeţul Sălaj
457317CristolțelJudeţul Sălaj533
457318Judeţul Sălaj
457319Judeţul Sălaj
457321TihăuJudeţul Sălaj1,113
457322Judeţul Sălaj
457325ŞamşudJudeţul Sălaj1,725
457326Valea PomilorJudeţul Sălaj486
457330ŞărmăşagJudeţul Sălaj6,400
457331Judeţul Sălaj
457332LompirtJudeţul Sălaj877
457333MoiadJudeţul Sălaj222
457334Judeţul Sălaj
457336MoiadJudeţul Sălaj222
457340TrezneaJudeţul Sălaj1,012
457341BoznaJudeţul Sălaj330
457345Valcău de JosJudeţul Sălaj3,232
457346Judeţul Sălaj
457347Judeţul Sălaj
457348RatoveiJudeţul Sălaj106
457349Judeţul Sălaj
457351Valcău de SusJudeţul Sălaj904
457355VârşolţJudeţul Sălaj
457356Recea MicăJudeţul Sălaj213
457357Judeţul Sălaj
457360ZalhaJudeţul Sălaj1,152
457361CeacaJudeţul Sălaj360
457362CiureniJudeţul Sălaj184
457363Valea CiurenilorJudeţul Sălaj38
457364Valea HraneiJudeţul Sălaj190
457366Judeţul Sălaj
457367Judeţul Sălaj
457370ZimborJudeţul Sălaj1,262
457371ChendremalJudeţul Sălaj193
457372Judeţul Sălaj
457373AlmaşuJudeţul Sălaj2,801
457374SutoruJudeţul Sălaj193

ข้อมูลสถิติประชากรของ Judeţul Sălaj

ประชากร200,281
ความหนาแน่นของประชากร51.8 / km²
ประชากรชาย97,472 (48.7%)
ประชากรหญิง102,809 (51.3%)
อายุมัธยฐาน40.7
อายุมัธยฐานเพศชาย39
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.3
ธุรกิจใน Judeţul Sălaj2,351
ประชากร (1975)264,975
ประชากร (2000)257,774
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -24.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -22.3%