(915) รหัสไปรษณีย์ ใน Judeţul Bacău

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Judeţul Bacău
ช่วงเวลาเวลายุโรปตะวันออก
พื้นที่6,621 ตร.กม.
ประชากร541,593 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย267,143 (49.3%)
ประชากรหญิง274,450 (50.7%)
อายุมัธยฐาน40.1
รหัสไปรษณีย์537282, 600001, 600002 (912 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์234, 334
เมือง207
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
600001 - 600408บาเคา299
601003 - 601159Onesti113
605200 - 605202Comăneşti2
607009 - 607013Agăş5
607023 - 607026Asău3
607095 - 607102Căiuți5
607097 - 607104Heltiu5
607105 - 607107Cleja2
607130 - 607133Coţofăneşti3
607135 - 607138, 607345 - 607348Dămieneşti7
607140 - 607142Dealu Morii2
607175 - 607177Filipeni3
607240 - 607243Horgeşti5
607300 - 607302Măgireşti3
607305 - 607307Măgura2
607306 - 607308Osebiți4
607391 - 607393Pajiștea3
607395 - 607398Parava3
607427 - 607429Satu Nou2
607433 - 607436Ludași3
607434 - 607439Pustiana4
607466 - 607468Bucșești2
607480 - 607482Fundu Răcăciuni2
607491 - 607493Barcana5
607524 - 607527Sascut-Sat4
607550 - 607552Scorţeni4
607562 - 607566Hertioana de Jos4
607580 - 607582Solonţ2
607616 - 607618Gioseni2
607649 - 607652Bărtășești2
607655 - 607658Urecheşti3

(915) รหัสไปรษณีย์ ใน Judeţul Bacău

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
537282Judeţul Bacău
600001บาเคาJudeţul Bacău171,396
600002บาเคาJudeţul Bacău171,396
600003บาเคาJudeţul Bacău171,396
600004บาเคาJudeţul Bacău171,396
600005บาเคาJudeţul Bacău171,396
600008บาเคาJudeţul Bacău171,396
600009บาเคาJudeţul Bacău171,396
600010บาเคาJudeţul Bacău171,396
600011บาเคาJudeţul Bacău171,396
600012บาเคาJudeţul Bacău171,396
600015บาเคาJudeţul Bacău171,396
600016บาเคาJudeţul Bacău171,396
600017บาเคาJudeţul Bacău171,396
600018บาเคาJudeţul Bacău171,396
600019บาเคาJudeţul Bacău171,396
600022บาเคาJudeţul Bacău171,396
600023บาเคาJudeţul Bacău171,396
600024บาเคาJudeţul Bacău171,396
600025บาเคาJudeţul Bacău171,396
600026บาเคาJudeţul Bacău171,396
600029บาเคาJudeţul Bacău171,396
600030บาเคาJudeţul Bacău171,396
600031บาเคาJudeţul Bacău171,396
600032บาเคาJudeţul Bacău171,396
600033บาเคาJudeţul Bacău171,396
600036บาเคาJudeţul Bacău171,396
600037บาเคาJudeţul Bacău171,396
600038บาเคาJudeţul Bacău171,396
600039บาเคาJudeţul Bacău171,396
600040บาเคาJudeţul Bacău171,396
600043บาเคาJudeţul Bacău171,396
600044บาเคาJudeţul Bacău171,396
600045บาเคาJudeţul Bacău171,396
600046บาเคาJudeţul Bacău171,396
600049บาเคาJudeţul Bacău171,396
600050บาเคาJudeţul Bacău171,396
600051บาเคาJudeţul Bacău171,396
600052บาเคาJudeţul Bacău171,396
600055บาเคาJudeţul Bacău171,396
600056บาเคาJudeţul Bacău171,396
600057บาเคาJudeţul Bacău171,396
600058บาเคาJudeţul Bacău171,396
600059บาเคาJudeţul Bacău171,396
600062บาเคาJudeţul Bacău171,396
600063บาเคาJudeţul Bacău171,396
600064บาเคาJudeţul Bacău171,396
600065บาเคาJudeţul Bacău171,396
600066บาเคาJudeţul Bacău171,396
600069บาเคาJudeţul Bacău171,396
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ Judeţul Bacău

ประชากร541,593
ความหนาแน่นของประชากร81.8 / km²
ประชากรชาย267,143 (49.3%)
ประชากรหญิง274,450 (50.7%)
อายุมัธยฐาน40.1
อายุมัธยฐานเพศชาย38.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.5
ธุรกิจใน Judeţul Bacău7,297
ประชากร (1975)835,043
ประชากร (2000)738,233
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -35.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -26.6%