ช่วงเวลาเวลาเวียดนาม
รหัสไปรษณีย์701001, 704000, 705000 (4 เพิ่มเติม)