Welzow
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Welzow

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่8.2 ตร.กม.
ประชากร2,481 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,237 (49.8%)
ประชากรหญิง1,244 (50.2%)
อายุมัธยฐาน49.7
รหัสไปรษณีย์03119
รหัสโทรศัพท์35602, 35751

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Welzow, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
03119Welzowรัฐบรันเดนบูร์ก2,35810.9 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Welzow, รัฐบรันเดนบูร์ก

ประชากร2,481
ความหนาแน่นของประชากร304.0 / km²
ประชากรชาย1,237 (49.8%)
ประชากรหญิง1,244 (50.2%)
อายุมัธยฐาน49.7
อายุมัธยฐานเพศชาย48.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง51.3
ธุรกิจใน Welzow, รัฐบรันเดนบูร์ก160
ประชากร (1975)5,448
ประชากร (2000)3,515
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -54.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -29.4%

Welzow

Welzow (Lower Sorbian Wjelcej) is a town in the district of Spree-Neiße, in southeastern Brandenburg, Germany. It is situated 16 km northwest of Hoyerswerda, and 23 km southwest of Cottbus.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Welzow

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Drebkauรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี6,33635434356023575135608เพิ่มเติม03116
Hosenaรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี3575601996
Neupetershainรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี3575103103
Sprembergรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี35697356335751356403130