Weißensee
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่7.9 ตร.กม.
ประชากร46,854 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย22,793 (48.6%)
ประชากรหญิง24,061 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์13086, 13088

แผนที่แบบโต้ตอบ

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Weißensee, เบอร์ลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
13086เบอร์ลินเบอร์ลิน20,4103.288 ตร.กม.
13088เบอร์ลินเบอร์ลิน34,7377.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Weißensee, เบอร์ลิน

ประชากร46,854
ความหนาแน่นของประชากร5,904 / km²
ประชากรชาย22,793 (48.6%)
ประชากรหญิง24,061 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย42
อายุมัธยฐานเพศหญิง44
ประชากร (1975)46,039
ประชากร (2000)47,505
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +1.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1.4%

Weißensee

Weißensee is a locality in the borough of Pankow in Berlin, Germany, named for the small lake Weißer See (White Lake) within it. Before Berlin's 2001 administrative reform, Weißensee was a borough in its own right, consisting of the localities of Wei..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Weißensee

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Alt-Hohenschönhausenเบอร์ลินเยอรมนี42,6091305313055
Fennpfuhlเบอร์ลินเยอรมนี31,52910249103671036910407
Heinersdorfเบอร์ลินเยอรมนี6,48913089
Stadtrandsiedlung Malchowเบอร์ลินเยอรมนี1,12310409104371308613088เพิ่มเติม