Stadtrandsiedlung Malchow
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก

(7) รหัสไปรษณีย์ ใน Stadtrandsiedlung Malchow

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Stadtrandsiedlung Malchow
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่5.7 ตร.กม.
ประชากร8,575 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย4,171 (48.6%)
ประชากรหญิง4,404 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์10409, 10437, 13086 (4 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(7) รหัสไปรษณีย์ ใน Stadtrandsiedlung Malchow, เบอร์ลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
10409เบอร์ลินเบอร์ลิน9,6541.35 ตร.กม.
10437เบอร์ลินเบอร์ลิน11,3741.554 ตร.กม.
13086เบอร์ลินเบอร์ลิน20,4103.288 ตร.กม.
13088เบอร์ลินเบอร์ลิน34,7377.7 ตร.กม.
13089เบอร์ลินเบอร์ลิน23,6713.967 ตร.กม.
13129เบอร์ลินเบอร์ลิน22,7727.4 ตร.กม.
13189เบอร์ลินเบอร์ลิน15,8442.426 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Stadtrandsiedlung Malchow, เบอร์ลิน

ประชากร8,575
ความหนาแน่นของประชากร1,502 / km²
ประชากรชาย4,171 (48.6%)
ประชากรหญิง4,404 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย42
อายุมัธยฐานเพศหญิง44
ประชากร (1975)7,559
ประชากร (2000)8,522
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +13.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +0.6%

Stadtrandsiedlung Malchow

Stadtrandsiedlung Malchow is a German locality (Ortsteil) within the Berlin borough (Bezirk) of Pankow. Until 2001 it was part of the former Weißensee borough.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Stadtrandsiedlung Malchow