Schmargendorf
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Schmargendorf

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่3.588 ตร.กม.
ประชากร18,875 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย9,182 (48.6%)
ประชากรหญิง9,693 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์14199

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Schmargendorf, เบอร์ลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
14199เบอร์ลินเบอร์ลิน16,1562.644 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Schmargendorf, เบอร์ลิน

ประชากร18,875
ความหนาแน่นของประชากร5,260 / km²
ประชากรชาย9,182 (48.6%)
ประชากรหญิง9,693 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย42
อายุมัธยฐานเพศหญิง44
ประชากร (1975)15,906
ประชากร (2000)18,738
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +18.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +0.7%

Schmargendorf

Schmargendorf is a south-western locality (Ortsteil) of Berlin in the district (Bezirk) of Charlottenburg-Wilmersdorf. Until 2001 it was part of the former district of Wilmersdorf.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Schmargendorf

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Dahlemเบอร์ลินเยอรมนี15,73714195
Friedenauเบอร์ลินเยอรมนี26,9721215912161
Grunewaldเบอร์ลินเยอรมนี11,6311405514193
Halenseeเบอร์ลินเยอรมนี12,60510629107071070910711เพิ่มเติม