Rudow
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่11.8 ตร.กม.
ประชากร69,044 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย33,589 (48.6%)
ประชากรหญิง35,455 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์12355, 12357, 14532

แผนที่แบบโต้ตอบ

(3) รหัสไปรษณีย์ ใน Rudow, เบอร์ลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
12355เบอร์ลินเบอร์ลิน37,6977.2 ตร.กม.
12357เบอร์ลินเบอร์ลิน30,0334.61 ตร.กม.
14532Rudowเบอร์ลิน40,63877.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Rudow, เบอร์ลิน

ประชากร69,044
ความหนาแน่นของประชากร5,842 / km²
ประชากรชาย33,589 (48.6%)
ประชากรหญิง35,455 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย42
อายุมัธยฐานเพศหญิง44
ประชากร (1975)66,057
ประชากร (2000)69,707
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +4.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1%

Rudow

Rudow is a locality (Ortsteil) within the Berlin borough (Bezirk) of Neukölln.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Rudow

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Altglienickeเบอร์ลินเยอรมนี26,42612524
Buckowเบอร์ลินเยอรมนี38,47412351
Gropiusstadtเบอร์ลินเยอรมนี36,0521235112353
Johannisthalเบอร์ลินเยอรมนี18,25412487