Rantzau
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Rantzau

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่0.37 ตร.กม.
ประชากร360 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย178 (49.6%)
ประชากรหญิง182 (50.4%)
อายุมัธยฐาน47.2
รหัสไปรษณีย์24329
รหัสโทรศัพท์4383

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Rantzau, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
24329Rantzauรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์1,58634 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Rantzau, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

ประชากร360
ความหนาแน่นของประชากร973.0 / km²
ประชากรชาย178 (49.6%)
ประชากรหญิง182 (50.4%)
อายุมัธยฐาน47.2
อายุมัธยฐานเพศชาย46.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง48
ธุรกิจใน Rantzau, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์16
ประชากร (1975)566
ประชากร (2000)469
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -36.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -23.2%

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Blekendorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี1,8594381438224327
Bösdorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี1,62924306
Muchelnรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี5944383438424238
Schwartbuckรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี895438524257