Neustadt (Dosse)
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Neustadt (Dosse)

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่2.67 ตร.กม.
ประชากร2,159 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,049 (48.6%)
ประชากรหญิง1,110 (51.4%)
อายุมัธยฐาน48.6
รหัสไปรษณีย์16845
รหัสโทรศัพท์33970, 33973

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Neustadt (Dosse)

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
16845รัฐบรันเดนบูร์ก13,168479.6 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Neustadt (Dosse)

ประชากร2,159
ความหนาแน่นของประชากร808.6 / km²
ประชากรชาย1,049 (48.6%)
ประชากรหญิง1,110 (51.4%)
อายุมัธยฐาน48.6
อายุมัธยฐานเพศชาย47.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง49.9
ธุรกิจใน Neustadt (Dosse)212
ประชากร (1975)3,529
ประชากร (2000)2,685
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -38.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -19.6%

Neustadt (Dosse)

Neustadt (Dosse) is a town in the district of Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, Germany with a population of 3,575 (as of 2010). It has a total area of 75.43 km², and lies close to the river Dosse.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Neustadt (Dosse)

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Fehrbellinรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี9,4133392833913392233925เพิ่มเติม16833
Friesackรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี2,8143323514662
Rhinowรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี1,9233387514728
Wusterhausenรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี6,63233978339703397933974เพิ่มเติม16868