Müllrose
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Müllrose

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่3.45 ตร.กม.
ประชากร3,212 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,568 (48.8%)
ประชากรหญิง1,644 (51.2%)
อายุมัธยฐาน48.9
รหัสไปรษณีย์15299
รหัสโทรศัพท์33606

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Müllrose, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
15299Müllroseรัฐบรันเดนบูร์ก5,694126.3 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Müllrose, รัฐบรันเดนบูร์ก

ประชากร3,212
ความหนาแน่นของประชากร931.0 / km²
ประชากรชาย1,568 (48.8%)
ประชากรหญิง1,644 (51.2%)
อายุมัธยฐาน48.9
อายุมัธยฐานเพศชาย47.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง50.1
ธุรกิจใน Müllrose, รัฐบรันเดนบูร์ก254
ประชากร (1975)4,340
ประชากร (2000)3,676
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -26%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -12.6%

Müllrose

Müllrose (Lower Sorbian: Miłoraz, historical Polish: Miłoradz) is a town in the Oder-Spree district, in Brandenburg, Germany. It is situated on the Oder-Spree Canal, 15 km southwest of Frankfurt (Oder). A part of the city is located in the Schlaube V..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Müllrose

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Beeskowรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี8,468336615848
Briesenรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี2,37433608356063360715518
Groß Lindowรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี1,8413360915295
Świeckoจังหวัดลูบุชโปแลนด์1999569-105