Laufach
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Laufach

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่1.77 ตร.กม.
ประชากร3,375 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,683 (49.9%)
ประชากรหญิง1,692 (50.1%)
อายุมัธยฐาน45
รหัสไปรษณีย์63846
รหัสโทรศัพท์6093

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Laufach, รัฐบาวาเรีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63846Laufachรัฐบาวาเรีย5,998227.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Laufach, รัฐบาวาเรีย

ประชากร3,375
ความหนาแน่นของประชากร1,906 / km²
ประชากรชาย1,683 (49.9%)
ประชากรหญิง1,692 (50.1%)
อายุมัธยฐาน45
อายุมัธยฐานเพศชาย44.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.6
ธุรกิจใน Laufach, รัฐบาวาเรีย264
ประชากร (1975)3,703
ประชากร (2000)3,627
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -8.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -6.9%

Laufach

Laufach is a community in the Aschaffenburg district in the Regierungsbezirk of Lower Franconia (Unterfranken) in Bavaria, Germany.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Laufach

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Heigenbrückenรัฐบาวาเรียเยอรมนี2,417602063869
Heinrichsthalรัฐบาวาเรียเยอรมนี918602063871
Sailaufรัฐบาวาเรียเยอรมนี3,8116093602463877
Waldaschaffรัฐบาวาเรียเยอรมนี4,056609563857