Glienicke
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Glienicke

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่4.453 ตร.กม.
ประชากร11,306 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย5,483 (48.5%)
ประชากรหญิง5,823 (51.5%)
อายุมัธยฐาน46.1
รหัสไปรษณีย์16548
รหัสโทรศัพท์33056, 33677

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Glienicke, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
16548Glienickeรัฐบรันเดนบูร์ก9,0074.669 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Glienicke, รัฐบรันเดนบูร์ก

ประชากร11,306
ความหนาแน่นของประชากร2,538 / km²
ประชากรชาย5,483 (48.5%)
ประชากรหญิง5,823 (51.5%)
อายุมัธยฐาน46.1
อายุมัธยฐานเพศชาย45.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง46.8
ธุรกิจใน Glienicke, รัฐบรันเดนบูร์ก557
ประชากร (1975)8,158
ประชากร (2000)10,423
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +38.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +8.5%

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Frohnauเบอร์ลินเยอรมนี16,57113465
Hermsdorfเบอร์ลินเยอรมนี16,1133575239206366013660613467
Lübarsเบอร์ลินเยอรมนี4,81713469
Wittenauเบอร์ลินเยอรมนี29,05413437