Gerzen
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่0.75 ตร.กม.
ประชากร915 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย449 (49.1%)
ประชากรหญิง466 (50.9%)
อายุมัธยฐาน43.2
รหัสไปรษณีย์84175, 84178
รหัสโทรศัพท์8741, 8744

แผนที่แบบโต้ตอบ

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Gerzen, รัฐบาวาเรีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
84175Gerzenรัฐบาวาเรีย2,66838.9 ตร.กม.
84178Gerzenรัฐบาวาเรีย2,00940.6 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Gerzen, รัฐบาวาเรีย

ประชากร915
ความหนาแน่นของประชากร1,220 / km²
ประชากรชาย449 (49.1%)
ประชากรหญิง466 (50.9%)
อายุมัธยฐาน43.2
อายุมัธยฐานเพศชาย42.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง44
ธุรกิจใน Gerzen, รัฐบาวาเรีย98
ประชากร (1975)857
ประชากร (2000)923
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +6.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -0.9%

Gerzen

Gerzen is a municipality in the district of Landshut in Bavaria in Germany.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Gerzen

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Ahamรัฐบาวาเรียเยอรมนี8744873284168
Frontenhausenรัฐบาวาเรียเยอรมนี4,43087228732873584160
Loichingรัฐบาวาเรียเยอรมนี3,506873187028744873284180
Niederviehbachรัฐบาวาเรียเยอรมนี2,4448744870284183