Geltorf
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Geltorf

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร426
รหัสไปรษณีย์24884
รหัสโทรศัพท์4354, 4621
ธุรกิจใน Geltorf, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์24

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Geltorf, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
24884Geltorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์1,42619.1 ตร.กม.

Geltorf

Geltorf (Danish: Geltorp) is a municipality in the district of Schleswig-Flensburg, in Schleswig-Holstein, Germany.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Geltorf

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Borgwedelรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี7174621435424857
Busdorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี462124866
Gübyรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี861435424357
Jagelรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี969462424878