Friedenau
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่1.655 ตร.กม.
ประชากร12,763 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย6,209 (48.6%)
ประชากรหญิง6,554 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์12159, 12161

แผนที่แบบโต้ตอบ

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Friedenau, เบอร์ลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
12159เบอร์ลินเบอร์ลิน8,3251.116 ตร.กม.
12161เบอร์ลินเบอร์ลิน8,3101.046 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Friedenau, เบอร์ลิน

ประชากร12,763
ความหนาแน่นของประชากร7,711 / km²
ประชากรชาย6,209 (48.6%)
ประชากรหญิง6,554 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย42
อายุมัธยฐานเพศหญิง44
ธุรกิจใน Friedenau, เบอร์ลิน46
ประชากร (1975)12,722
ประชากร (2000)13,016
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +0.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1.9%

Friedenau

Friedenau is a locality (Ortsteil) within the borough (Bezirk) of Tempelhof-Schöneberg in Berlin, Germany. Relatively small by area, its population density is the highest one in the city.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Friedenau

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Halenseeเบอร์ลินเยอรมนี12,60510629107071070910711เพิ่มเติม
Schmargendorfเบอร์ลินเยอรมนี20,26214199
Steglitzเบอร์ลินเยอรมนี72,46412163121651216712169
Wilmersdorfเบอร์ลินเยอรมนี94,11310707107091071310715เพิ่มเติม