Dammbach
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Dammbach

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่0.7 ตร.กม.
ประชากร945 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย467 (49.4%)
ประชากรหญิง478 (50.6%)
อายุมัธยฐาน45
รหัสไปรษณีย์63874
รหัสโทรศัพท์6092, 9392

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Dammbach, รัฐบาวาเรีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63874Dammbachรัฐบาวาเรีย1,80218.9 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Dammbach, รัฐบาวาเรีย

ประชากร945
ความหนาแน่นของประชากร1,349 / km²
ประชากรชาย467 (49.4%)
ประชากรหญิง478 (50.6%)
อายุมัธยฐาน45
อายุมัธยฐานเพศชาย44.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.6
ธุรกิจใน Dammbach, รัฐบาวาเรีย85
ประชากร (1975)1,344
ประชากร (2000)1,001
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -29.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -5.6%

Dammbach

Dammbach is a community in the Aschaffenburg district in the Regierungsbezirk of Lower Franconia (Unterfranken) in Bavaria, Germany, and a member of the Verwaltungsgemeinschaft (Administrative Community) of Mespelbrunn, whose seat is in Heimbuchentha..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Dammbach

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Altenbuchรัฐบาวาเรียเยอรมนี939297901
Heimbuchenthalรัฐบาวาเรียเยอรมนี2,219609263872
Mespelbrunnรัฐบาวาเรียเยอรมนี2,307609263875
Neunkirchenรัฐบาวาเรียเยอรมนี63930