Dänischenhagen
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Dänischenhagen

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่2.289 ตร.กม.
ประชากร2,602 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,284 (49.4%)
ประชากรหญิง1,318 (50.6%)
อายุมัธยฐาน45.7
รหัสไปรษณีย์24229
รหัสโทรศัพท์4308, 4349

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Dänischenhagen, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
24229Dänischenhagenรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์7,69057.8 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Dänischenhagen, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

ประชากร2,602
ความหนาแน่นของประชากร1,136 / km²
ประชากรชาย1,284 (49.4%)
ประชากรหญิง1,318 (50.6%)
อายุมัธยฐาน45.7
อายุมัธยฐานเพศชาย44.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง46.5
ธุรกิจใน Dänischenhagen, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์204
ประชากร (1975)2,698
ประชากร (2000)2,738
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -3.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -5%

Dänischenhagen

Dänischenhagen is a municipality in the district of Rendsburg-Eckernförde, in Schleswig-Holstein, Germany. It is situated near the Baltic Sea coast, approx. 11 km north of Kiel. is the seat of the Amt ("collective municipality") Dänischenhagen.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Dänischenhagen

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Felmรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี1,1444349431434624244
Heikendorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี8,05643124226
Laboeรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี5,315434324235
Tüttendorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี1,197434624214