Bernau bei Berlin
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bernau bei Berlin

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่8.1 ตร.กม.
ประชากร14,618 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย7,086 (48.5%)
ประชากรหญิง7,532 (51.5%)
อายุมัธยฐาน47.7
รหัสไปรษณีย์16321
รหัสโทรศัพท์3338, 33397

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bernau bei Berlin, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
16321Bernau bei Berlinรัฐบรันเดนบูร์ก41,666138.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Bernau bei Berlin, รัฐบรันเดนบูร์ก

ประชากร14,618
ความหนาแน่นของประชากร1,804 / km²
ประชากรชาย7,086 (48.5%)
ประชากรหญิง7,532 (51.5%)
อายุมัธยฐาน47.7
อายุมัธยฐานเพศชาย46.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง48.6
ธุรกิจใน Bernau bei Berlin, รัฐบรันเดนบูร์ก2,017
ประชากร (1975)14,596
ประชากร (2000)14,826
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +0.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1.4%

Bernau bei Berlin

Bernau bei Berlin (English Bernau by Berlin, commonly named Bernau) is a German town in the Barnim district. The town is located about 10 km (6.2 mi) northeast of Berlin.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Bernau bei Berlin

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Basdorfรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี16352
Falkenbergเบอร์ลินเยอรมนี1,22813057
Wandlitzseeรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี16348
Wartenbergเบอร์ลินเยอรมนี2,3361305113059