Aschaffenburg
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่27 ตร.กม.
ประชากร63,304 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย30,420 (48.1%)
ประชากรหญิง32,884 (51.9%)
อายุมัธยฐาน44.2
รหัสไปรษณีย์63739, 63741, 63743
รหัสโทรศัพท์6021, 6028

แผนที่แบบโต้ตอบ

(3) รหัสไปรษณีย์ ใน Aschaffenburg, รัฐบาวาเรีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63739Aschaffenburgรัฐบาวาเรีย14,7527.6 ตร.กม.
63741Aschaffenburgรัฐบาวาเรีย32,81626.3 ตร.กม.
63743Aschaffenburgรัฐบาวาเรีย20,41628.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Aschaffenburg, รัฐบาวาเรีย

ประชากร63,304
ความหนาแน่นของประชากร2,347 / km²
ประชากรชาย30,420 (48.1%)
ประชากรหญิง32,884 (51.9%)
อายุมัธยฐาน44.2
อายุมัธยฐานเพศชาย42.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.4
ธุรกิจใน Aschaffenburg, รัฐบาวาเรีย6,284
ประชากร (1975)60,608
ประชากร (2000)64,173
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +4.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1.4%

Aschaffenburg

Aschaffenburg (German pronunciation: [aˈʃafənbʊɐ̯k]) is a city in northwest Bavaria, Germany. The town of Aschaffenburg is not considered part of the district of Aschaffenburg, but is the administrative seat. belonged to the Archbishopric of Mainz f..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Aschaffenburg

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Glattbachรัฐบาวาเรียเยอรมนี3,506602163864
Goldbachรัฐบาวาเรียเยอรมนี10,04463773
Haibachรัฐบาวาเรียเยอรมนี8,60063808
Mainaschaffรัฐบาวาเรียเยอรมนี8,382602163814