Zuiderwoude
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(12) รหัสไปรษณีย์ ใน Zuiderwoude

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่659 ตร.กม.
ประชากร59 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย29 (49.9%)
ประชากรหญิง30 (50.1%)
อายุมัธยฐาน45.3
รหัสไปรษณีย์1153
รหัสไปรษณีย์1153 PA, 1153 PB, 1153 PC (9 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์20

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Zuiderwoude, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
1153Zuiderwoudeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6555.9 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Zuiderwoude, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์

ประชากร59
ความหนาแน่นของประชากร0.09 / km²
ประชากรชาย29 (49.9%)
ประชากรหญิง30 (50.1%)
อายุมัธยฐาน45.3
อายุมัธยฐานเพศชาย44.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.8
ธุรกิจใน Zuiderwoude, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์82
ประชากร (1975)32
ประชากร (2000)68
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +84.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -13.2%

Zuiderwoude

Zuiderwoude is a town in the Dutch province of North Holland. It is a part of the municipality of Waterland, and lies about 2 km south of Monnickendam. statistical area "Zuiderwoude" has a population of around 260.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Zuiderwoude

รหัสไปรษณีย์ ทั้งหมดใน Zuiderwoude, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ (12)