Groningen
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(5,200) รหัสไปรษณีย์ ใน Groningen

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Groningen
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่53.1 ตร.กม.
ประชากร151,800 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย75,151 (49.5%)
ประชากรหญิง76,648 (50.5%)
อายุมัธยฐาน32.4
รหัสไปรษณีย์9613, 9622, 9711 (29 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์9613 AA, 9613 AE, 9613 AG (5,197 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์50

แผนที่แบบโต้ตอบ

(32) รหัสไปรษณีย์ ใน Groningen, จังหวัดโกรนิงเงิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
9613Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน6952.039 ตร.กม.
9622Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน
9711Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน3,9560.819 ตร.กม.
9712Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน5,2090.996 ตร.กม.
9713Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน9,5662.123 ตร.กม.
9714Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน2,5760.572 ตร.กม.
9715Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน2,6300.614 ตร.กม.
9716Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน2,8140.573 ตร.กม.
9717Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน2,6770.544 ตร.กม.
9718Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน5,4480.869 ตร.กม.
9721Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน9,5472.312 ตร.กม.
9722Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน6,3981.895 ตร.กม.
9723Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน31,64216.2 ตร.กม.
9724Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน2,5370.413 ตร.กม.
9725Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน3,8220.733 ตร.กม.
9726Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน2,4860.554 ตร.กม.
9727Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน8,9393.32 ตร.กม.
9728Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน11,6594.287 ตร.กม.
9731Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน11,9893.161 ตร.กม.
9732จังหวัดโกรนิงเงิน3,5771.009 ตร.กม.
9734Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน2,8573.264 ตร.กม.
9735Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน1,4681.009 ตร.กม.
9736Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน3,7251.127 ตร.กม.
9737Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน4,3811.336 ตร.กม.
9738Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน2,5747.4 ตร.กม.
9741Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน4,7821.41 ตร.กม.
9742Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน5,9811.191 ตร.กม.
9743Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน11,0982.716 ตร.กม.
97457,7655.3 ตร.กม.
9746Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน5,6447.5 ตร.กม.
9747Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน3,9692.235 ตร.กม.
9794Groningenจังหวัดโกรนิงเงิน2383.089 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Groningen, จังหวัดโกรนิงเงิน

ประชากร151,800
ความหนาแน่นของประชากร2,857 / km²
ประชากรชาย75,151 (49.5%)
ประชากรหญิง76,648 (50.5%)
อายุมัธยฐาน32.4
อายุมัธยฐานเพศชาย32.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง32.6
ธุรกิจใน Groningen, จังหวัดโกรนิงเงิน25,254
ประชากร (1975)104,336
ประชากร (2000)134,290
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +45.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +13%

Groningen

Groningen (Dutch pronunciation: [ˈɣroːnɪŋə(n)]; Gronings: Grunnen; West Frisian: Grins) is the main municipality as well as the capital city of the eponymous province in the Netherlands. With a population of 197,823 (in 2014), it is the largest city ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Groningen