Probolinggo
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินโดนีเซีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาอินโดนีเซีย (จาการ์ตา)
พื้นที่378.8 ตร.กม.
ประชากร832,772 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย408,480 (49.1%)
ประชากรหญิง424,290 (50.9%)
อายุมัธยฐาน29.9
รหัสไปรษณีย์67185, 67211, 67212 (47 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์335

(50) รหัสไปรษณีย์ ใน Probolinggo, Jawa Timur

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
67185ProbolinggoJawa Timur181,656
67211ProbolinggoJawa Timur181,656
67212ProbolinggoJawa Timur181,656
67213ProbolinggoJawa Timur181,656
67214ProbolinggoJawa Timur181,656
67215ProbolinggoJawa Timur181,656
67216ProbolinggoJawa Timur181,656
67217ProbolinggoJawa Timur181,656
67218ProbolinggoJawa Timur181,656
67219ProbolinggoJawa Timur181,656
67221ProbolinggoJawa Timur181,656
67222ProbolinggoJawa Timur181,656
67223ProbolinggoJawa Timur181,656
67224ProbolinggoJawa Timur181,656
67225ProbolinggoJawa Timur181,656
67226ProbolinggoJawa Timur181,656
67227ProbolinggoJawa Timur181,656
67228ProbolinggoJawa Timur181,656
67229ProbolinggoJawa Timur181,656
67231ProbolinggoJawa Timur181,656
67232ProbolinggoJawa Timur181,656
67233ProbolinggoJawa Timur181,656
67234ProbolinggoJawa Timur181,656
67235ProbolinggoJawa Timur181,656
67236ProbolinggoJawa Timur181,656
67237ProbolinggoJawa Timur181,656
67238ProbolinggoJawa Timur181,656
67239ProbolinggoJawa Timur181,656
67251ProbolinggoJawa Timur181,656
67252ProbolinggoJawa Timur181,656
67253ProbolinggoJawa Timur181,656
67254ProbolinggoJawa Timur181,656
67255ProbolinggoJawa Timur181,656
67261ProbolinggoJawa Timur181,656
67262ProbolinggoJawa Timur181,656
67263ProbolinggoJawa Timur181,656
67271ProbolinggoJawa Timur181,656
67272ProbolinggoJawa Timur181,656
67273ProbolinggoJawa Timur181,656
67274ProbolinggoJawa Timur181,656
67275ProbolinggoJawa Timur181,656
67276ProbolinggoJawa Timur181,656
67281ProbolinggoJawa Timur181,656
67282KraksaanJawa Timur28,248
67283ProbolinggoJawa Timur181,656
67285ProbolinggoJawa Timur181,656
67288ProbolinggoJawa Timur181,656
67291ProbolinggoJawa Timur181,656
67292ProbolinggoJawa Timur181,656
67293ProbolinggoJawa Timur181,656

ข้อมูลสถิติประชากรของ Probolinggo, Jawa Timur

ประชากร832,772
ความหนาแน่นของประชากร2,198 / km²
ประชากรชาย408,480 (49.1%)
ประชากรหญิง424,290 (50.9%)
อายุมัธยฐาน29.9
อายุมัธยฐานเพศชาย29.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง30.4
ธุรกิจใน Probolinggo, Jawa Timur9,373
ประชากร (1975)451,714
ประชากร (2000)782,991
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +84.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +6.4%

Probolinggo

Probolinggo is a city on the north coast of East Java province, Indonesia. It covers an area of 56.67 sq. km, and had a population of 217,062 at the 2010 Census; the latest official estimate (as at 2014) is 223,159. It is surrounded on the landward s..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Probolinggo