Lamongan
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินโดนีเซีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาอินโดนีเซีย (จาการ์ตา)
พื้นที่1,782 ตร.กม.
ประชากร499,926 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย243,621 (48.7%)
ประชากรหญิง256,307 (51.3%)
อายุมัธยฐาน32
รหัสไปรษณีย์62211, 62212, 62213 (27 เพิ่มเติม)

(30) รหัสไปรษณีย์ ใน Lamongan, Jawa Timur

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
62211LamonganJawa Timur59,224
62212LamonganJawa Timur59,224
62213LamonganJawa Timur59,224
62214LamonganJawa Timur59,224
62215LamonganJawa Timur59,224
62216LamonganJawa Timur59,224
62217LamonganJawa Timur59,224
62218LamonganJawa Timur59,224
62251LamonganJawa Timur59,224
62252LamonganJawa Timur59,224
62253LamonganJawa Timur59,224
62254LamonganJawa Timur59,224
62255LamonganJawa Timur59,224
62257LamonganJawa Timur59,224
62261LamonganJawa Timur59,224
62262LamonganJawa Timur59,224
62263LamonganJawa Timur59,224
62265LamonganJawa Timur59,224
62271LamonganJawa Timur59,224
62272LamonganJawa Timur59,224
62273LamonganJawa Timur59,224
62274LamonganJawa Timur59,224
62275LamonganJawa Timur59,224
62281LamonganJawa Timur59,224
62282LamonganJawa Timur59,224
62283LamonganJawa Timur59,224
62284LamonganJawa Timur59,224
62291LamonganJawa Timur59,224
62292LamonganJawa Timur59,224
62293LamonganJawa Timur59,224

ข้อมูลสถิติประชากรของ Lamongan, Jawa Timur

ประชากร499,926
ความหนาแน่นของประชากร280.5 / km²
ประชากรชาย243,621 (48.7%)
ประชากรหญิง256,307 (51.3%)
อายุมัธยฐาน32
อายุมัธยฐานเพศชาย31.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง32.9
ธุรกิจใน Lamongan, Jawa Timur3,719
ประชากร (1975)410,821
ประชากร (2000)512,114
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +21.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -2.4%

Lamongan

Lamongan Regency is a regency (kabupaten) of East Java, Indonesia, with an area of 1,782.05 km2 (688.05 sq mi). At the 2010 Census it had a population of 1,179,059; the latest estimate (as at 2014) is 1,212,179. Regency is surrounded by: economy is..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Lamongan