Jakarta Pusat
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินโดนีเซีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาอินโดนีเซีย (จาการ์ตา)
พื้นที่48.1 ตร.กม.
ประชากร9.9 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย5,038,049 (50.7%)
ประชากรหญิง4,900,784 (49.3%)
อายุมัธยฐาน28
รหัสไปรษณีย์10110, 10120, 10130 (38 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์631

(41) รหัสไปรษณีย์ ใน Jakarta Pusat, จาการ์ตา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
10110จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10120จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10130จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10140จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10150จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10160จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10210จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10230จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10240จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10250จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10260จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10270Jakarta Pusatจาการ์ตา
10310จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10320จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10330จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10340จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10350จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10410จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10420จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10430จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10440จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10450จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10460จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10520จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10530จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10540จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10550Jakarta Pusatจาการ์ตา
10560จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10570จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10610จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10620จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10630จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10640จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10650จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10710จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10720จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10730จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10740Jakarta Pusatจาการ์ตา
10750จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11350จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11910Jakarta Pusatจาการ์ตา

ข้อมูลสถิติประชากรของ Jakarta Pusat, จาการ์ตา

ประชากร9.9 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร206,499 / km²
ประชากรชาย5,038,049 (50.7%)
ประชากรหญิง4,900,784 (49.3%)
อายุมัธยฐาน28
อายุมัธยฐานเพศชาย28.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง27.8
ธุรกิจใน Jakarta Pusat, จาการ์ตา32,032
ประชากร (1975)5,073,012
ประชากร (2000)8,422,085
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +95.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +18%

Jakarta Pusat

Central Jakarta (Indonesian: Jakarta Pusat) is one of the five cities (kota) which form Jakarta, Indonesia. It had 898,883 inhabitants at the 2010 Census. Jakarta is the smallest in area and population of the five cities of Jakarta. It is the admini..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Jakarta Pusat