Genteng
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินโดนีเซีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Genteng

ช่วงเวลาเวลาอินโดนีเซีย (จาการ์ตา)
พื้นที่26.7 ตร.กม.
ประชากร25,047 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย12,466 (49.8%)
ประชากรหญิง12,581 (50.2%)
อายุมัธยฐาน32.7
รหัสไปรษณีย์68465
รหัสโทรศัพท์33

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Genteng, Jawa Timur

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
68465GentengJawa Timur79,652

ข้อมูลสถิติประชากรของ Genteng, Jawa Timur

ประชากร25,047
ความหนาแน่นของประชากร936.7 / km²
ประชากรชาย12,466 (49.8%)
ประชากรหญิง12,581 (50.2%)
อายุมัธยฐาน32.7
อายุมัธยฐานเพศชาย32
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.3
ธุรกิจใน Genteng, Jawa Timur1,294
ประชากร (1975)17,119
ประชากร (2000)26,428
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +46.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -5.2%

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Gambiran SatuJawa Timurอินโดนีเซีย22,52568486
GlenmoreJawa Timurอินโดนีเซีย3368466
SingojuruhJawa Timurอินโดนีเซีย29,41868464
SronoJawa Timurอินโดนีเซีย36,2606847168482