Pune
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่710 ตร.กม.
ประชากร6.3 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย3,253,654 (51.9%)
ประชากรหญิง3,011,095 (48.1%)
อายุมัธยฐาน27.6
รหัสไปรษณีย์410001, 410011, 410014 (97 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์20

แผนที่แบบโต้ตอบ

(100) รหัสไปรษณีย์ ใน Pune, รัฐมหาราษฏระ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
410001Puneรัฐมหาราษฏระ
410011Puneรัฐมหาราษฏระ
410014Puneรัฐมหาราษฏระ
410301Puneรัฐมหาราษฏระ2,6055 ตร.กม.
410405Puneรัฐมหาราษฏระ35,022319.8 ตร.กม.
410406Puneรัฐมหาราษฏระ3,076126.5 ตร.กม.
410501Puneรัฐมหาราษฏระ350,474352.6 ตร.กม.
410505Puneรัฐมหาราษฏระ60,228574.5 ตร.กม.
410506Puneรัฐมหาราษฏระ160,288200.3 ตร.กม.
410507Puneรัฐมหาราษฏระ58,70689.9 ตร.กม.
411001Puneรัฐมหาราษฏระ296,69513.8 ตร.กม.
411002Puneรัฐมหาราษฏระ128,9512.102 ตร.กม.
411003Puneรัฐมหาราษฏระ55,5978.7 ตร.กม.
411004Puneรัฐมหาราษฏระ122,6563.775 ตร.กม.
411005Puneรัฐมหาราษฏระ89,2494.574 ตร.กม.
411006Puneรัฐมหาราษฏระ227,29812.9 ตร.กม.
411007Puneรัฐมหาราษฏระ48,2616.1 ตร.กม.
411008Puneรัฐมหาราษฏระ12,6597.1 ตร.กม.
411009Puneรัฐมหาราษฏระ125,9705.9 ตร.กม.
411010Puneรัฐมหาราษฏระ
411011Puneรัฐมหาราษฏระ75,9161.614 ตร.กม.
411012Puneรัฐมหาราษฏระ14,9921.481 ตร.กม.
411013Puneรัฐมหาราษฏระ203,29214.3 ตร.กม.
411014Puneรัฐมหาราษฏระ586,14323.1 ตร.กม.
411015Puneรัฐมหาราษฏระ100,64325.3 ตร.กม.
411016Puneรัฐมหาราษฏระ105,8693.93 ตร.กม.
411017Puneรัฐมหาราษฏระ96,9027.9 ตร.กม.
411018Puneรัฐมหาราษฏระ90,94110.2 ตร.กม.
411019Puneรัฐมหาราษฏระ117,7859 ตร.กม.
411020Puneรัฐมหาราษฏระ41,2804.658 ตร.กม.
411021Puneรัฐมหาราษฏระ77,12328.3 ตร.กม.
411022Puneรัฐมหาราษฏระ35,6592.092 ตร.กม.
411023Puneรัฐมหาราษฏระ35,26193.1 ตร.กม.
411024Puneรัฐมหาราษฏระ4,3121.867 ตร.กม.
411025Puneรัฐมหาราษฏระ11,07699.8 ตร.กม.
411026Puneรัฐมหาราษฏระ114,51415 ตร.กม.
411027Puneรัฐมหาราษฏระ136,05113 ตร.กม.
411028Puneรัฐมหาราษฏระ135,5383.663 ตร.กม.
411029Puneรัฐมหาราษฏระ
411030Puneรัฐมหาราษฏระ152,3304.803 ตร.กม.
411031Puneรัฐมหาราษฏระ3,4758.5 ตร.กม.
411032Puneรัฐมหาราษฏระ35,1537.9 ตร.กม.
411033Wadgaonรัฐมหาราษฏระ90,52924.5 ตร.กม.
411034Puneรัฐมหาราษฏระ18,5273.435 ตร.กม.
411035Puneรัฐมหาราษฏระ81,8287.7 ตร.กม.
411036Puneรัฐมหาราษฏระ330,10116.7 ตร.กม.
411037Puneรัฐมหาราษฏระ418,15810.5 ตร.กม.
411038Puneรัฐมหาราษฏระ149,28013.2 ตร.กม.
411039Puneรัฐมหาราษฏระ26,2864.302 ตร.กม.
411040Puneรัฐมหาราษฏระ30,7192.996 ตร.กม.
411041Puneรัฐมหาราษฏระ121,53825.4 ตร.กม.
411042Puneรัฐมหาราษฏระ125,5752.338 ตร.กม.
411043Puneรัฐมหาราษฏระ100,4686.1 ตร.กม.
411044Puneรัฐมหาราษฏระ71,97110 ตร.กม.
411045Puneรัฐมหาราษฏระ64,60516.2 ตร.กม.
411046Puneรัฐมหาราษฏระ164,92733.3 ตร.กม.
411047Puneรัฐมหาราษฏระ42,74122.5 ตร.กม.
411048Puneรัฐมหาราษฏระ467,74225.9 ตร.กม.
411049Puneรัฐมหาราษฏระ
411051Puneรัฐมหาราษฏระ32,6432.918 ตร.กม.
411052Puneรัฐมหาราษฏระ55,2263.534 ตร.กม.
411053Puneรัฐมหาราษฏระ10,1980.507 ตร.กม.
411054Puneรัฐมหาราษฏระ
411055Puneรัฐมหาราษฏระ
411057Puneรัฐมหาราษฏระ92,55243.3 ตร.กม.
411058Puneรัฐมหาราษฏระ58,62014.5 ตร.กม.
411060Puneรัฐมหาราษฏระ67,8404.55 ตร.กม.
411061Puneรัฐมหาราษฏระ9,0344.328 ตร.กม.
411062Puneรัฐมหาราษฏระ133,76027.5 ตร.กม.
411067Puneรัฐมหาราษฏระ28,0132.22 ตร.กม.
411068Puneรัฐมหาราษฏระ36,0876.2 ตร.กม.
411114Puneรัฐมหาราษฏระ
411201Puneรัฐมหาราษฏระ
411207Puneรัฐมหาราษฏระ
411208Puneรัฐมหาราษฏระ
411308Puneรัฐมหาราษฏระ
411411Puneรัฐมหาราษฏระ
411428Puneรัฐมหาราษฏระ
412101Dehuรัฐมหาราษฏระ66,15142.2 ตร.กม.
412106Puneรัฐมหาราษฏระ43,613314.2 ตร.กม.
412107Puneรัฐมหาราษฏระ21,104163.8 ตร.กม.
412108Puneรัฐมหาราษฏระ9,730466.9 ตร.กม.
412110Puneรัฐมหาราษฏระ20,05235.9 ตร.กม.
412114Puneรัฐมหาราษฏระ
412115Puneรัฐมหาราษฏระ22,796179.6 ตร.กม.
412118Puneรัฐมหาราษฏระ
412147Puneรัฐมหาราษฏระ
412201Puneรัฐมหาราษฏระ43,78574.4 ตร.กม.
412202Puneรัฐมหาราษฏระ45,100145.9 ตร.กม.
412205Puneรัฐมหาราษฏระ92,923303.9 ตร.กม.
412207Puneรัฐมหาราษฏระ127,196319.6 ตร.กม.
412208Puneรัฐมหาราษฏระ169,879275.7 ตร.กม.
412212Puneรัฐมหาราษฏระ10,142145.5 ตร.กม.
412213Puneรัฐมหาราษฏระ61,718324.4 ตร.กม.
412216Puneรัฐมหาราษฏระ30,247123.6 ตร.กม.
412301Puneรัฐมหาราษฏระ85,739324 ตร.กม.
412307Puneรัฐมหาราษฏระ62,34623.9 ตร.กม.
412308Puneรัฐมหาราษฏระ85,06461.6 ตร.กม.
412403Puneรัฐมหาราษฏระ4,836128.4 ตร.กม.
441046Puneรัฐมหาราษฏระ

ข้อมูลสถิติประชากรของ Pune, รัฐมหาราษฏระ

ประชากร6.3 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร8,823 / km²
ประชากรชาย3,253,654 (51.9%)
ประชากรหญิง3,011,095 (48.1%)
อายุมัธยฐาน27.6
อายุมัธยฐานเพศชาย27.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง27.9
ธุรกิจใน Pune, รัฐมหาราษฏระ179,141
ประชากร (1975)1,992,633
ประชากร (2000)4,420,832
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +214.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +41.7%

Pune

Pune (IPA: [puɳe] English pronunciation: /ˈpuːnə/;) is the ninth-most populous city in India and the second largest in the state of Maharashtra after the state capital city of Mumbai. Pune is also the 101st largest city in the world, by population. ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Pune