Korāput
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่5.3 ตร.กม.
ประชากร50,051 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย25,600 (51.1%)
ประชากรหญิง24,451 (48.9%)
อายุมัธยฐาน24
รหัสไปรษณีย์763001, 763002, 763003 (20 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์6852

แผนที่แบบโต้ตอบ

(23) รหัสไปรษณีย์ ใน Korāput, รัฐโอริสสา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
763001Korāputรัฐโอริสสา1,96115.8 ตร.กม.
763002Korāputรัฐโอริสสา15,08334.4 ตร.กม.
763003Korāputรัฐโอริสสา30,5619.7 ตร.กม.
763004Korāputรัฐโอริสสา20,9116.5 ตร.กม.
763008Korāputรัฐโอริสสา36,266111.6 ตร.กม.
764001Korāputรัฐโอริสสา93,55717.6 ตร.กม.
764002Korāputรัฐโอริสสา90,214425.5 ตร.กม.
764003Korāputรัฐโอริสสา7,635171.3 ตร.กม.
764004Korāputรัฐโอริสสา10,7451.075 ตร.กม.
764005Korāputรัฐโอริสสา17,47959.9 ตร.กม.
764006Korāputรัฐโอริสสา10,59343.4 ตร.กม.
764011Korāputรัฐโอริสสา6,4676.6 ตร.กม.
764020Korāputรัฐโอริสสา71,129100 ตร.กม.
764021Korāputรัฐโอริสสา34,302572.9 ตร.กม.
764028Korāputรัฐโอริสสา57,444611.3 ตร.กม.
764036Korāputรัฐโอริสสา35,454365.4 ตร.กม.
764037Korāputรัฐโอริสสา57,572376.8 ตร.กม.
764040Korāputรัฐโอริสสา33,042151.4 ตร.กม.
764041Korāputรัฐโอริสสา3,936148.1 ตร.กม.
764055Korāputรัฐโอริสสา34,612134.5 ตร.กม.
764056Korāputรัฐโอริสสา143,334519.8 ตร.กม.
764081Korāputรัฐโอริสสา17,820146.5 ตร.กม.
765013Korāputรัฐโอริสสา83,185748.9 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Korāput, รัฐโอริสสา

ประชากร50,051
ความหนาแน่นของประชากร9,476 / km²
ประชากรชาย25,600 (51.1%)
ประชากรหญิง24,451 (48.9%)
อายุมัธยฐาน24
อายุมัธยฐานเพศชาย23.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง24.1
ธุรกิจใน Korāput, รัฐโอริสสา222
ประชากร (1975)26,163
ประชากร (2000)44,070
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +91.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +13.6%

Korāput

Koraput is a town and a Municipality in Koraput district in the Indian state of Odisha.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Korāput