Jājpur
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่2,887.7 ตร.กม.
ประชากร15,827 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย8,075 (51%)
ประชากรหญิง7,752 (49%)
อายุมัธยฐาน27
รหัสไปรษณีย์754024, 754081, 754082 (44 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์6726, 6728

แผนที่แบบโต้ตอบ

(47) รหัสไปรษณีย์ ใน Jājpur, รัฐโอริสสา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
754024Jājpurรัฐโอริสสา18,85943.1 ตร.กม.
754081Jājpurรัฐโอริสสา5981.862 ตร.กม.
754082Jājpurรัฐโอริสสา49,965147.5 ตร.กม.
754261Jājpurรัฐโอริสสา3,3362.791 ตร.กม.
754292Jājpurรัฐโอริสสา67,42361.3 ตร.กม.
754296Jājpurรัฐโอริสสา30,0273.277 ตร.กม.
755001Jājpurรัฐโอริสสา114,38214.2 ตร.กม.
755003Jājpurรัฐโอริสสา26,69648.4 ตร.กม.
755005Jājpurรัฐโอริสสา37,025104.2 ตร.กม.
755006Jājpurรัฐโอริสสา26,88543.2 ตร.กม.
755007Jājpurรัฐโอริสสา82,38064.4 ตร.กม.
755008Jājpurรัฐโอริสสา36,55046 ตร.กม.
755009Jājpurรัฐโอริสสา80,26681.3 ตร.กม.
755010Jājpurรัฐโอริสสา35,48047.8 ตร.กม.
755011Jājpurรัฐโอริสสา70,60691.4 ตร.กม.
755013Jājpurรัฐโอริสสา16,11335.5 ตร.กม.
755014Jājpurรัฐโอริสสา15,52951.1 ตร.กม.
755015Jājpurรัฐโอริสสา17,43724.8 ตร.กม.
755017Jājpurรัฐโอริสสา20,51132.2 ตร.กม.
755019Jājpurรัฐโอริสสา142,707126.6 ตร.กม.
755020Jājpurรัฐโอริสสา4,5577.3 ตร.กม.
755021Jājpurรัฐโอริสสา1,7022.531 ตร.กม.
755022Jājpurรัฐโอริสสา24,45648.1 ตร.กม.
755023Jājpurรัฐโอริสสา93,305141.5 ตร.กม.
755024Jājpurรัฐโอริสสา95,64963.6 ตร.กม.
755025Jājpurรัฐโอริสสา91,818155.1 ตร.กม.
755026Jājpurรัฐโอริสสา73,697213.9 ตร.กม.
755027Jājpurรัฐโอริสสา57,04851.5 ตร.กม.
755029Jājpurรัฐโอริสสา
755030Jājpurรัฐโอริสสา4802.451 ตร.กม.
755031Jājpurรัฐโอริสสา1,4438.6 ตร.กม.
755032Jājpurรัฐโอริสสา12,8648.6 ตร.กม.
755033Jājpurรัฐโอริสสา19,6047.2 ตร.กม.
755035Jājpurรัฐโอริสสา3693.34 ตร.กม.
755036Jājpurรัฐโอริสสา17,54714.4 ตร.กม.
755037Jājpurรัฐโอริสสา28,2528.5 ตร.กม.
755038Jājpurรัฐโอริสสา5,2554.342 ตร.กม.
755039Jājpurรัฐโอริสสา5,5955 ตร.กม.
755041Jājpurรัฐโอริสสา2,0217.2 ตร.กม.
755042Jājpurรัฐโอริสสา6,35513.1 ตร.กม.
755043Jājpurรัฐโอริสสา20,62752.1 ตร.กม.
755044Jājpurรัฐโอริสสา8,61239.8 ตร.กม.
755045Jājpurรัฐโอริสสา29110.7 ตร.กม.
755049Jājpurรัฐโอริสสา7,55937.5 ตร.กม.
755050Jājpurรัฐโอริสสา40,34215 ตร.กม.
755051Jājpurรัฐโอริสสา51,74562.1 ตร.กม.
755062Jājpurรัฐโอริสสา13,80455.8 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Jājpur, รัฐโอริสสา

ประชากร15,827
ความหนาแน่นของประชากร5.48 / km²
ประชากรชาย8,075 (51%)
ประชากรหญิง7,752 (49%)
อายุมัธยฐาน27
อายุมัธยฐานเพศชาย27
อายุมัธยฐานเพศหญิง26.9
ธุรกิจใน Jājpur, รัฐโอริสสา621
ประชากร (1975)3,341
ประชากร (2000)12,450
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +373.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +27.1%

Jājpur

Jajpur (also known as Jajapur, "ଯାଜପୁର") is a city and a municipality in Jajpur district in the Indian state of Odisha. It is popularly known as Biraja Khetra, which translates as "the place sacred to Goddess Biraja", and is located on the banks of t..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Jājpur