Burla
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่197.2 ตร.กม.
ประชากร82,262 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย41,906 (50.9%)
ประชากรหญิง40,356 (49.1%)
อายุมัธยฐาน27.6
รหัสไปรษณีย์768017, 768018, 768019 (1 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(4) รหัสไปรษณีย์ ใน Burla, รัฐโอริสสา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
768017Burlaรัฐโอริสสา11,04514.4 ตร.กม.
768018Burlaรัฐโอริสสา2,1204.858 ตร.กม.
768019Burlaรัฐโอริสสา6736.3 ตร.กม.
768020Burlaรัฐโอริสสา2,6719.9 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Burla, รัฐโอริสสา

ประชากร82,262
ความหนาแน่นของประชากร417.2 / km²
ประชากรชาย41,906 (50.9%)
ประชากรหญิง40,356 (49.1%)
อายุมัธยฐาน27.6
อายุมัธยฐานเพศชาย27.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง27.5
ธุรกิจใน Burla, รัฐโอริสสา227
ประชากร (1975)49,939
ประชากร (2000)70,987
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +64.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +15.9%

Burla

Burla is a locality in Sambalpur city in the state of Odisha, India. It earlier had a Notified Area Council (NAC) till 2014 after which it was included in Sambalpur city under Sambalpur Municipal Corporation (SMC) It was earlier a small town on the b..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Burla

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Bargarhรัฐโอริสสาอินเดีย68,6706646768028768030768031768032เพิ่มเติม
Brājarājnagarรัฐโอริสสาอินเดีย79,4212323768233
Hīrākudรัฐโอริสสาอินเดีย27,277768016
Rengāliรัฐโอริสสาอินเดีย7,701768212