Bhubaneshwar
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่161 ตร.กม.
ประชากร978,772 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย516,972 (52.8%)
ประชากรหญิง461,801 (47.2%)
อายุมัธยฐาน28.2
รหัสไปรษณีย์751001, 751002, 751003 (66 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์674

แผนที่แบบโต้ตอบ

(69) รหัสไปรษณีย์ ใน Bhubaneshwar, รัฐโอริสสา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
751001Bhubaneshwarรัฐโอริสสา35,7483.01 ตร.กม.
751002Bhubaneshwarรัฐโอริสสา114,74851.8 ตร.กม.
751003Bhubaneshwarรัฐโอริสสา44,7105.9 ตร.กม.
751004Bhubaneshwarรัฐโอริสสา10,6282.488 ตร.กม.
751005Bhubaneshwarรัฐโอริสสา12,0042.558 ตร.กม.
751006Bhubaneshwarรัฐโอริสสา86,82114.9 ตร.กม.
751007Bhubaneshwarรัฐโอริสสา34,8332.213 ตร.กม.
751008Bhubaneshwarรัฐโอริสสา25,4132.355 ตร.กม.
751009Bhubaneshwarรัฐโอริสสา18,7031.569 ตร.กม.
751010Bhubaneshwarรัฐโอริสสา69,49112.5 ตร.กม.
751011Bhubaneshwarรัฐโอริสสา8,3891.193 ตร.กม.
751012Bhubaneshwarรัฐโอริสสา37,3372.733 ตร.กม.
751013Bhubaneshwarรัฐโอริสสา39,3206.2 ตร.กม.
751014Bhubaneshwarรัฐโอริสสา28,6202.055 ตร.กม.
751015Bhubaneshwarรัฐโอริสสา32,5174.955 ตร.กม.
751016Bhubaneshwarรัฐโอริสสา33,8522.652 ตร.กม.
751017Bhubaneshwarรัฐโอริสสา112,54535.7 ตร.กม.
751018Bhubaneshwarรัฐโอริสสา17,2752.665 ตร.กม.
751019Bhubaneshwarรัฐโอริสสา19,50318.9 ตร.กม.
751020Bhubaneshwarรัฐโอริสสา55,9098.2 ตร.กม.
751021Bhubaneshwarรัฐโอริสสา23,9496 ตร.กม.
751022Bhubaneshwarรัฐโอริสสา37,1363.294 ตร.กม.
751023Bhubaneshwarรัฐโอริสสา15,7661.436 ตร.กม.
751025Bhubaneshwarรัฐโอริสสา9,8701.084 ตร.กม.
751026Bhubaneshwarรัฐโอริสสา7,9770.738 ตร.กม.
751027Bhubaneshwarรัฐโอริสสา24,4112.714 ตร.กม.
751029Bhubaneshwarรัฐโอริสสา28,57181.2 ตร.กม.
751030Bhubaneshwarรัฐโอริสสา21,3794.391 ตร.กม.
751031Bhubaneshwarรัฐโอริสสา36,39110.5 ตร.กม.
751032Bhubaneshwarรัฐโอริสสา22,2975.3 ตร.กม.
752015Bhubaneshwarรัฐโอริสสา67,188100.5 ตร.กม.
752050Bhubaneshwarรัฐโอริสสา99,642112 ตร.กม.
752054Bhubaneshwarรัฐโอริสสา55,233173.6 ตร.กม.
752055Bhubaneshwarรัฐโอริสสา105,89425.8 ตร.กม.
752057Bhubaneshwarรัฐโอริสสา17,761141.1 ตร.กม.
752060Bhubaneshwarรัฐโอริสสา10.2 ตร.กม.
752100Bhubaneshwarรัฐโอริสสา21,96840 ตร.กม.
752102Bhubaneshwarรัฐโอริสสา90,861116.3 ตร.กม.
752103Bhubaneshwarรัฐโอริสสา29,67347.2 ตร.กม.
752104Bhubaneshwarรัฐโอริสสา139,747147.5 ตร.กม.
752112Bhubaneshwarรัฐโอริสสา7,59314.1 ตร.กม.
753002Bhubaneshwarรัฐโอริสสา45,1372.154 ตร.กม.
753003Bhubaneshwarรัฐโอริสสา70,0473.686 ตร.กม.
753004Bhubaneshwarรัฐโอริสสา61,3463.304 ตร.กม.
753005Bhubaneshwarรัฐโอริสสา32,4073.313 ตร.กม.
753008Bhubaneshwarรัฐโอริสสา61,9993.284 ตร.กม.
753009Bhubaneshwarรัฐโอริสสา41,7701.815 ตร.กม.
753011Bhubaneshwarรัฐโอริสสา5,99826.9 ตร.กม.
753012Bhubaneshwarรัฐโอริสสา55,2262.786 ตร.กม.
753013Bhubaneshwarรัฐโอริสสา14,0580.618 ตร.กม.
754001Bhubaneshwarรัฐโอริสสา30,50142.1 ตร.กม.
754002Bhubaneshwarรัฐโอริสสา14,41012.3 ตร.กม.
754003Bhubaneshwarรัฐโอริสสา41,49842.1 ตร.กม.
754007Bhubaneshwarรัฐโอริสสา8,403169.7 ตร.กม.
754010Bhubaneshwarรัฐโอริสสา3,86312 ตร.กม.
754011Bhubaneshwarรัฐโอริสสา21,7069.6 ตร.กม.
754012Bhubaneshwarรัฐโอริสสา66721.7 ตร.กม.
754013Bhubaneshwarรัฐโอริสสา3,4175.8 ตร.กม.
754018Bhubaneshwarรัฐโอริสสา5,90037.3 ตร.กม.
754023Bhubaneshwarรัฐโอริสสา6,89014.8 ตร.กม.
754025Bhubaneshwarรัฐโอริสสา137,27448.4 ตร.กม.
754027Bhubaneshwarรัฐโอริสสา46,13940.2 ตร.กม.
754071Bhubaneshwarรัฐโอริสสา38,47311.6 ตร.กม.
754100Bhubaneshwarรัฐโอริสสา28,47429.3 ตร.กม.
754105Bhubaneshwarรัฐโอริสสา3,98225.8 ตร.กม.
754111Bhubaneshwarรัฐโอริสสา21,06245.9 ตร.กม.
754112Bhubaneshwarรัฐโอริสสา18,43723.6 ตร.กม.
754117Bhubaneshwarรัฐโอริสสา9081.372 ตร.กม.
754118Bhubaneshwarรัฐโอริสสา4,59918.6 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Bhubaneshwar, รัฐโอริสสา

ประชากร978,772
ความหนาแน่นของประชากร6,079 / km²
ประชากรชาย516,972 (52.8%)
ประชากรหญิง461,801 (47.2%)
อายุมัธยฐาน28.2
อายุมัธยฐานเพศชาย28.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง28
ธุรกิจใน Bhubaneshwar, รัฐโอริสสา21,315
ประชากร (1975)401,945
ประชากร (2000)774,044
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +143.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +26.4%

Bhubaneshwar

Bhubaneswar, also spelt as Bhubaneshwar /ˌbʊbəˈneɪʃwər/ (Odia: ଭୁବନେଶ୍ୱର), is the capital of the Indian state of Odisha. The city has a history of over 3,000 years starting with the Mahamegha-bahana Chedi dynasty (around the 2nd century BCE) which ha..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Bhubaneshwar