Treviso
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่55.5 ตร.กม.
ประชากร71,803 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย34,543 (48.1%)
ประชากรหญิง37,260 (51.9%)
อายุมัธยฐาน43.6
รหัสไปรษณีย์31011, 31014, 31023 (19 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์422

แผนที่แบบโต้ตอบ

(22) รหัสไปรษณีย์ ใน Treviso, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
31011Trevisoแคว้นเวเนโต9,24525.4 ตร.กม.
31014Trevisoแคว้นเวเนโต5,47713.6 ตร.กม.
31023Trevisoแคว้นเวเนโต9,94324.9 ตร.กม.
31025Trevisoแคว้นเวเนโต9,62920 ตร.กม.
31027Trevisoแคว้นเวเนโต12,69625.7 ตร.กม.
31028Trevisoแคว้นเวเนโต7,18426 ตร.กม.
31029Trevisoแคว้นเวเนโต28,05082.5 ตร.กม.
31030Trevisoแคว้นเวเนโต63,314178.4 ตร.กม.
31031Trevisoแคว้นเวเนโต8,17112.1 ตร.กม.
31033Trevisoแคว้นเวเนโต33,10551.4 ตร.กม.
31034Trevisoแคว้นเวเนโต3,06819 ตร.กม.
31035Trevisoแคว้นเวเนโต5,90626.3 ตร.กม.
31036Trevisoแคว้นเวเนโต9,44026.4 ตร.กม.
31039Trevisoแคว้นเวเนโต9,55530 ตร.กม.
31042Trevisoแคว้นเวเนโต650.158 ตร.กม.
31045Trevisoแคว้นเวเนโต11,12837.7 ตร.กม.
31046Trevisoแคว้นเวเนโต21,23442.9 ตร.กม.
31048Trevisoแคว้นเวเนโต13,44748.1 ตร.กม.
31053Trevisoแคว้นเวเนโต12,51619 ตร.กม.
31055Trevisoแคว้นเวเนโต9,90019.1 ตร.กม.
31059Trevisoแคว้นเวเนโต11,86226.1 ตร.กม.
31100Trevisoแคว้นเวเนโต80,38855.4 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Treviso, แคว้นเวเนโต

ประชากร71,803
ความหนาแน่นของประชากร1,293 / km²
ประชากรชาย34,543 (48.1%)
ประชากรหญิง37,260 (51.9%)
อายุมัธยฐาน43.6
อายุมัธยฐานเพศชาย42.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.8
ธุรกิจใน Treviso, แคว้นเวเนโต7,618
ประชากร (1975)73,519
ประชากร (2000)72,106
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -2.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -0.4%

Treviso

Treviso (Italian pronunciation: [treˈviːzo], Venetian: Trevixo) is a city and comune in Veneto, northern Italy. It is the capital of the province of Treviso and the municipality has 82,854 inhabitants (as of November 2010): some 3,000 live within the..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Treviso