Sipicciano
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Sipicciano

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร667
รหัสไปรษณีย์01020
ธุรกิจใน Sipicciano, แคว้นลาซีโอ10

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Sipicciano, แคว้นลาซีโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01020Sipiccianoแคว้นลาซีโอ11,036211.5 ตร.กม.

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Grotte Santo Stefanoแคว้นลาซีโออิตาลี2,80201026
Vasanelloแคว้นลาซีโออิตาลี3,88101028
Vignanelloแคว้นลาซีโออิตาลี4,32601039
Zepponamiแคว้นลาซีโออิตาลี1,70701027