Segni
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Segni

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่61 ตร.กม.
ประชากร4,561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,235 (49%)
ประชากรหญิง2,326 (51%)
อายุมัธยฐาน42.5
รหัสไปรษณีย์00037

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Segni, แคว้นลาซีโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
00037Segniแคว้นลาซีโอ9,38560.8 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Segni, แคว้นลาซีโอ

ประชากร4,561
ความหนาแน่นของประชากร74.8 / km²
ประชากรชาย2,235 (49%)
ประชากรหญิง2,326 (51%)
อายุมัธยฐาน42.5
อายุมัธยฐานเพศชาย42.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.9
ธุรกิจใน Segni, แคว้นลาซีโอ191
ประชากร (1975)4,484
ประชากร (2000)4,429
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +1.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3%

Segni

Segni (in Latin Signia) is an Italian town and comune located in Lazio. The city is situated on a hilltop in the Lepini Mountains, and overlooks the valley of the Sacco River.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Segni

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Carpineto Romanoแคว้นลาซีโออิตาลี4,48300032
Montelanicoแคว้นลาซีโออิตาลี1,71500030
Normaแคว้นลาซีโออิตาลี3,47304010
Valmontoneแคว้นลาซีโออิตาลี13,00100038