Salcedo
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Salcedo

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่6 ตร.กม.
ประชากร1,028 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย538 (52.3%)
ประชากรหญิง490 (47.7%)
อายุมัธยฐาน41.2
รหัสไปรษณีย์36046

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Salcedo, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
36046Salcedoแคว้นเวเนโต2,55534.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Salcedo, แคว้นเวเนโต

ประชากร1,028
ความหนาแน่นของประชากร171.3 / km²
ประชากรชาย538 (52.3%)
ประชากรหญิง490 (47.7%)
อายุมัธยฐาน41.2
อายุมัธยฐานเพศชาย41
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.4
ธุรกิจใน Salcedo, แคว้นเวเนโต26
ประชากร (1975)1,091
ประชากร (2000)1,041
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -5.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1.2%

Salcedo

Salcedo is a town in the province of Vicenza, Veneto, Italy. It is southwest of SP72.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Salcedo

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Noveแคว้นเวเนโตอิตาลี4,59936055
Pianezzeแคว้นเวเนโตอิตาลี56436060
Thieneแคว้นเวเนโตอิตาลี36013
Zanèแคว้นเวเนโตอิตาลี6,60036010