Sabbionara
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Sabbionara

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร1,376 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์38063

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Sabbionara, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
38063Sabbionaraแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ4,11769.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Sabbionara, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

ประชากร1,376