Prati
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Prati

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร31 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์39049

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Prati, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
39049Pratiแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ9,311173.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Prati, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

ประชากร31