Musestre
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Musestre

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร1,182
รหัสไปรษณีย์31056
ธุรกิจใน Musestre, แคว้นเวเนโต5

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Musestre, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
31056Musestreแคว้นเวเนโต15,44762 ตร.กม.

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Cendonแคว้นเวเนโตอิตาลี1,06831057
Lughignanoแคว้นเวเนโตอิตาลี1,18031032
San Biagio di Callaltaแคว้นเวเนโตอิตาลี2,58431048
Tesseraแคว้นเวเนโตอิตาลี1,23930173