Marina di Altidona
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Marina di Altidona

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่12.9 ตร.กม.
ประชากร3,667 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,815 (49.5%)
ประชากรหญิง1,852 (50.5%)
อายุมัธยฐาน40
รหัสไปรษณีย์63824

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Marina di Altidona, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63824Marina di Altidonaแคว้นมาร์เก3,66712.9 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Marina di Altidona, แคว้นมาร์เก

ประชากร3,667
ความหนาแน่นของประชากร283.4 / km²
ประชากรชาย1,815 (49.5%)
ประชากรหญิง1,852 (50.5%)
อายุมัธยฐาน40
อายุมัธยฐานเพศชาย39.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.2
ประชากร (1975)990
ประชากร (2000)2,239
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +270.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +63.8%

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Lapedonaแคว้นมาร์เกอิตาลี48063823
Massignanoแคว้นมาร์เกอิตาลี492630616306463828
Morescoแคว้นมาร์เกอิตาลี30563826
Pedasoแคว้นมาร์เกอิตาลี1,81863016