Lonigo
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Lonigo

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่4.46 ตร.กม.
ประชากร11,664 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย5,927 (50.8%)
ประชากรหญิง5,737 (49.2%)
อายุมัธยฐาน38
รหัสไปรษณีย์36045

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Lonigo, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
36045Vicenzaแคว้นเวเนโต17,87460.3 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Lonigo, แคว้นเวเนโต

ประชากร11,664
ความหนาแน่นของประชากร2,615 / km²
ประชากรชาย5,927 (50.8%)
ประชากรหญิง5,737 (49.2%)
อายุมัธยฐาน38
อายุมัธยฐานเพศชาย37.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.3
ธุรกิจใน Lonigo, แคว้นเวเนโต961
ประชากร (1975)8,120
ประชากร (2000)10,264
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +43.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +13.6%

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Asigliano Venetoแคว้นเวเนโตอิตาลี40636026
Brognoligo-Costalungaแคว้นเวเนโตอิตาลี2,7773703237038
Gambellaraแคว้นเวเนโตอิตาลี2,63936053
Villagaแคว้นเวเนโตอิตาลี15136021