Lodrone-Darzo
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Lodrone-Darzo

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่0.846 ตร.กม.
ประชากร1,491 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย749 (50.2%)
ประชากรหญิง742 (49.8%)
อายุมัธยฐาน40.1
รหัสไปรษณีย์38089

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Lodrone-Darzo, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
38089Lodrone-Darzoแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ4,71162.4 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Lodrone-Darzo, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

ประชากร1,491
ความหนาแน่นของประชากร1,762 / km²
ประชากรชาย749 (50.2%)
ประชากรหญิง742 (49.8%)
อายุมัธยฐาน40.1
อายุมัธยฐานเพศชาย40.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง40
ธุรกิจใน Lodrone-Darzo, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ14
ประชากร (1975)1,236
ประชากร (2000)1,423
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +20.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +4.8%