Latina
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่277 ตร.กม.
ประชากร77,049 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย37,075 (48.1%)
ประชากรหญิง39,974 (51.9%)
อายุมัธยฐาน41.1
รหัสไปรษณีย์04012, 04013, 04015 (1 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์773

แผนที่แบบโต้ตอบ

(4) รหัสไปรษณีย์ ใน Latina, แคว้นลาซีโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
04012Latinaแคว้นลาซีโอ36,572143.6 ตร.กม.
04013Latinaแคว้นลาซีโอ10,02445.6 ตร.กม.
04015Latinaแคว้นลาซีโอ13,93156.5 ตร.กม.
04100Latinaแคว้นลาซีโอ120,294275.6 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Latina, แคว้นลาซีโอ

ประชากร77,049
ความหนาแน่นของประชากร278.2 / km²
ประชากรชาย37,075 (48.1%)
ประชากรหญิง39,974 (51.9%)
อายุมัธยฐาน41.1
อายุมัธยฐานเพศชาย40.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.9
ธุรกิจใน Latina, แคว้นลาซีโอ7,097
ประชากร (1975)57,452
ประชากร (2000)68,829
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +34.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +11.9%

Latina

Latina (Italian pronunciation: [laˈtiːna]) is the capital of the province of Latina in the Lazio region, in central Italy. As of 2011, the city has 115,895 inhabitants and is thus the second-largest city of the region, after the national capital Rome..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Latina

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Carpineto Romanoแคว้นลาซีโออิตาลี4,48300032
Cisterna di Latinaแคว้นลาซีโออิตาลี27,36204012
Montelanicoแคว้นลาซีโออิตาลี1,71500030
Normaแคว้นลาซีโออิตาลี3,47304010